920,000.00

Tượng gỗ Tam Thanh, đã khai quang chung

Gấp gọn, tiện mang đi xa để khấn / làm lễ

Có thể để ban thờ ở nhà (nếu muốn thờ đơn giản, nhỏ gọn)

Gỗ Hoàng Dương, chuyên dùng đồ thờ cúng

TƯỢNG GỖ TAM THANH (GẤP ĐƯỢC, TIỆN MANG ĐI)

920,000.00